Σάββατο 16 Ιουνίου 2012


   Κατά την διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, οι μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας της Γ' Γυμνασίου του σχολείου μας, ασχολήθηκαν με την αξία και τη σημασία του νερού στη ζωή μας, και ειδικότερα με τα ποτάμια. Για την υλοποίησή της πραγματοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις, στις οποίες οι διδασκόμενοι ανταποκρίθηκαν αρκετά καλά, παρόλες τις δυσχέρειες που συναντήσαμε σε σχέση με τον χρόνο πραγματοποίησής τους και τον τρόπο μετακίνησής τους.

Ο γενικός σχεδιασμός περιελάμβανε τις εξής θεματικές ενότητες :

· Μορφολογικά χαρακτηριστικά εδάφους ποτάμιων οικοσυστημάτων.
· Βιοποικιλότητα των τοπικών ποτάμιων οικοσυστημάτων.
· Κίνδυνοι που απειλούν τα ποτάμια οικοσυστήματα και τρόποι αντιμετώπισής τους.
· Οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τα ποτάμια και προτάσεις ορθολογικής διαχείρισης του νερού των ποταμών.
· Τοπικοί θρύλοι και παραδόσεις για τα ποτάμια.

    Επειδή το υλικό που υπάρχει στο θέμα αυτό είναι άφθονο και μπορεί κάποιος να επεκταθεί σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις, επιλέξαμε φέτος να δώσουμε έμφαση στους αβιοτικούς παράγοντες των τοπικών ποτάμιων οικοσυστημάτων και συγκεκριμένα στον συσχετισμό τους με τον κύκλο του νερού και στην γεωμορφολογία τους.

    Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εργασίας επισκεφθήκαμε τοπικά ποτάμια και υγροτόπους που βρίσκονται σε ποτάμιες περιοχές και παρατηρήσαμε τα έργα και τις ανθρώπινες δραστηριότητες και κατασκευές των κατοίκων του νησιού που σχετίζονται με τα ποτάμια στις μέρες μας ή κατά το παρελθόν. Επιχειρήσαμε επίσης μια μικρή αναδρομή στην τοπική Λαογραφία, αναζητώντας μύθους και παραδόσεις που αναφέρονται στα ποτάμια και στα φανταστικά πλάσματα που ζούσαν εκεί.

    Το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ολοκληρώθηκε με την εκπαιδευτική εκδρομή στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Καρπενησίου Ευρυτανίας.

    Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τα παιδιά που βοήθησαν ώστε να ολοκληρωθεί η εργασία αυτή.
Υδάτινοι Δρόμοι της Άνδρου

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου