Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

«Διαχείριση απορριμμάτων: Ανακύκλωση»

Posted by ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΟΥ on 3:57 μ.μ. with No comments

Το περιβάλλον ορίζεται ως «το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες».
Επιτακτική μοιάζει να είναι η ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας, με τα τόσα περιβαλλοντικά προβλήματα, για διαχείριση του περιβάλλοντος κατά αειφόρο τρόπο, δηλαδή κατά τρόπο, ο οποίος θα ικανοποιεί τις ανάγκες των σημερινών γενεών, χωρίς να διακυβεύει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.
Ένας από τους παράγοντες, που αποτελούν σημαντική επιβάρυνση για το περιβάλλον, είναι τα απορρίμματα. Ο όγκος των απορριμμάτων που παράγουμε συνεχώς αυξάνει λόγω της αύξησης του ρυθμού ανάπτυξης αλλά και της αλλαγής στα καταναλωτικά πρότυπα. Ταυτόχρονα, όμως, αυξάνεται και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και γίνεται ολοένα και πιο έντονη η απαίτηση των πολιτών, για την ορθή διαχείρισή τους.
    Κάθε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων, πρέπει να σχεδιάζεται με τρόπο ο οποίος θα εξασφαλίζει, με σειρά προτεραιότητας, τα παρακάτω:
  • Την ελαχιστοποίηση της παραγωγής απορριμμάτων, με ενθάρρυνση της μείωσης δημιουργίας 
  • Την επαναχρησιμοποίηση των υλικών 
  • Την ανακύκλωση των υλικών και 
  • Την ανάκτηση ενέργειας, σε ειδικές εγκαταστάσεις με παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.
     Παρατηρούμε λοιπόν, ότι εφαρμόζοντας τις παραπάνω αρχές στη διαχείριση των
απορριμμάτων, τα τελευταία, όχι μόνο δεν θα αποτελούν επιβάρυνση για το περιβάλλον, αλλά θα μπορούν να θεωρηθούν ως μια πολύ σημαντική πηγή ενέργειας και μάλιστα σε μια εποχή όπου οι φυσικοί πόροι εξαντλούνται. Έτσι, δίνεται λύση στην εύρεση νέων πηγών ενέργειας, καθώς μπορούν να χρησιμοποιούνται και τα απορρίμματα, σε συνδυασμό με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (αιολική, ηλιακή), για την παραγωγή ενέργειας.
Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παραθέσει τους δυνατούς τρόπους διαχείρισης και επεξεργασίας των απορριμμάτων ώστε να έχουν, όσο αυτό είναι εφικτό, λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Μέσα από την ανάλυση αυτή, να γίνει κατανοητό ότι «τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα, είναι πρώτη ύλη».
Συγκεκριμένα, η εργασία εστιάζει στη διαχείριση των απορριμμάτων μέσω της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης. Γίνεται περιγραφή των παραπάνω  μεθόδων διαχείρισης απορριμμάτων, καταγραφή των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων τους. Επίσης, αναφέρονται τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας και η συμβολή του δήμου της Άνδρου στη διαχείριση των απορριμμάτων. 


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012


   Κατά την διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, οι μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας της Γ' Γυμνασίου του σχολείου μας, ασχολήθηκαν με την αξία και τη σημασία του νερού στη ζωή μας, και ειδικότερα με τα ποτάμια. Για την υλοποίησή της πραγματοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις, στις οποίες οι διδασκόμενοι ανταποκρίθηκαν αρκετά καλά, παρόλες τις δυσχέρειες που συναντήσαμε σε σχέση με τον χρόνο πραγματοποίησής τους και τον τρόπο μετακίνησής τους.

Ο γενικός σχεδιασμός περιελάμβανε τις εξής θεματικές ενότητες :

· Μορφολογικά χαρακτηριστικά εδάφους ποτάμιων οικοσυστημάτων.
· Βιοποικιλότητα των τοπικών ποτάμιων οικοσυστημάτων.
· Κίνδυνοι που απειλούν τα ποτάμια οικοσυστήματα και τρόποι αντιμετώπισής τους.
· Οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τα ποτάμια και προτάσεις ορθολογικής διαχείρισης του νερού των ποταμών.
· Τοπικοί θρύλοι και παραδόσεις για τα ποτάμια.

    Επειδή το υλικό που υπάρχει στο θέμα αυτό είναι άφθονο και μπορεί κάποιος να επεκταθεί σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις, επιλέξαμε φέτος να δώσουμε έμφαση στους αβιοτικούς παράγοντες των τοπικών ποτάμιων οικοσυστημάτων και συγκεκριμένα στον συσχετισμό τους με τον κύκλο του νερού και στην γεωμορφολογία τους.

    Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εργασίας επισκεφθήκαμε τοπικά ποτάμια και υγροτόπους που βρίσκονται σε ποτάμιες περιοχές και παρατηρήσαμε τα έργα και τις ανθρώπινες δραστηριότητες και κατασκευές των κατοίκων του νησιού που σχετίζονται με τα ποτάμια στις μέρες μας ή κατά το παρελθόν. Επιχειρήσαμε επίσης μια μικρή αναδρομή στην τοπική Λαογραφία, αναζητώντας μύθους και παραδόσεις που αναφέρονται στα ποτάμια και στα φανταστικά πλάσματα που ζούσαν εκεί.

    Το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ολοκληρώθηκε με την εκπαιδευτική εκδρομή στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Καρπενησίου Ευρυτανίας.

    Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τα παιδιά που βοήθησαν ώστε να ολοκληρωθεί η εργασία αυτή.
Υδάτινοι Δρόμοι της Άνδρου